ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLAN TUTANAĞIDIR

İlçemiz Adabük Mahallesinde bulunan ve tapunun 891 ada 1 nolu, 864 ada 3 nolu, 865 ada 1 nolu, 866 ada 1 nolu, 867 ada 1 ve 2 nolu, 868 ada 2 nolu ve 869 ada 2 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar Belediye Encümenince 17.11.2017 tarih ve 148 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına,3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 19.01.2018tarih ve 7 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Söz konusu düzenleme işinin Belediyemiz ilan panosunda 19.01.2018 ile 19.02.2018 tarihleri arasında askı ilanına alınıp, aynı zamanda Belediyemizin web sitesinde yayınlanarak düzenleme işleminin itirazsız kesinleşmesi halinde tanzim edilen dosyaların onaylanıp kontrol işlemleri ve gereğinin yapılması için Giresun Kadastro Birimine gönderilmesi işleminde sonra şuyulandırma cetvelindeki gibi tescil ettirilmesi işlemi yapılacaktır.

 

İş bu tutanak 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 19.01.2018

 

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma( Dağıtım) cetveli

1 Adet Encümen kararı örneği

 

 

 


 


22 Ocak 2018 / Okunma: 816