ARSA SATIŞ İHALE İLANI

ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

SıraNo

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m2

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

1

Merkez

30LIVD

528

1

774,99-m2

Bitişik Nizam

(6 Kat)

1.150.000,00 TL + KDV

1-Yukarıda dökümü yer alan; İlçemiz, Merkez Mahallesi, Mümtaz Tepealan Caddesi No:30 adresinde ve tapunun 30LIVD pafta, 528 ada, 1 parselde, 774,99 m2 yüzölçümünde kayıtlı Belediyemiz Tüzel Kişiliği’ne ait taşınmaz ve üzerinde bulunan 2 katlı (Bodrum+Zemin Kat) olmak üzere toplam inşaat alanı 1.314 m2'lik taşıyıcı sistemi tamamlanmış kagir bina; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasına ve 45. maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-Söz konusu, Merkez Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 528 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 774,99 m2yüzölçümlü taşınmazın muhammen bedeli: 1.150.000,00 TL + KDV olup, geçici teminat bedeli, 34.500,00 TLdir.

3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilât Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir.

4-İhale, 30/04/2018 Pazartesi günü saat 16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5)Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsizolarak görülebilinir ve 150,00TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a)1 adet dilekçe,

b)Tebligat için adres beyanı,

c)Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesini (muhtardan),TC Kimlik Numarası

d)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,

e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

f)Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

g)Tüzel kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,

h)Usulüne uygun teklif mektubu

ı) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli imza beyannamesi ve vekâletnamesi

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7-Teklifler, ihale günü en geç saat 16.00’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna (Encümenine) teslim edilecek olup, postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhaleden doğacak tüm masraflar (damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

18 Nisan 2018 / Okunma: 433