ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLAN TUTANAĞIDIR

İlçemiz Çam Mahallesinde bulunan ve tapunun 84ada 18, 104, 105, 106, 107 ve 118 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar 28.05.2018tarih ve 63 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına,3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince,Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 65 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Söz konusu düzenleme işinin Belediyemiz ilan panosunda 04.06.2018 ile 04.07.2018 tarihleri arasında askı ilanına alınıp, aynı zamanda Belediyemizin web sitesinde yayınlanarak düzenleme işleminin itirazsız kesinleşmesi halinde tanzim edilen dosyaların onaylanıp kontrol işlemleri ve gereğinin yapılması için Giresun Kadastro Birimine gönderilmesi işleminde sonra şuyulandırma cetvelindeki gibi tescil ettirilmesi işlemi yapılacaktır.

 

İş bu tutanak 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 04.06.2018

 

 

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma (Dağıtım) cetveli

1 AdetEncümen kararı örneği


22 Haziran 2018 / Okunma: 345