ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLAN TUTANAĞIDIR

 

 

İlçemiz Çam Mahallesinde bulunan ve tapunun 939 ada 1, 2 ve 3 nolu, 940 ada 1, 2 ve 3 nolu, 941 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu, 942 ada 1, 2 ve 3 nolu ve 943 ada 1 nolu imar parselleri ve kadastro ayırma çapı ile ayrılan 81 ada 12 ve 104 nolu kadastro parsellerinde kayıtlı taşınmazlar daha önceleri 81 ada 12, 13, 90, 104, 105, 128, 129 ve 130 nolu kadastro parselleri iken Belediye Encümenince 07.07.2017 tarih ve 89 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve Belediye Encümeninin 17.07.2017 tarih ve 92sayılı kararıyla ilgili parsellerin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanıp 1 ay süreyle askıya çıkarılarakoluşturulmuştur.

 

Söz konusu taşınmazlarla ilgili Belediye Encümeninin 17.07.2017 tarih ve 92 sayılı kararıyla yapılan arsa ve arazi düzenlemesi, Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 01.10.2018 tarih 2018/380 Yürütmeyi Durdurma sayılı kararıyla iptal edilerek yürütmesi durdurulmuştur.Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 01.10.2018 tarih 2018/380 Yürütmeyi Durdurma sayılı kararınca; Belediye Encümeninin 17.07.2017 tarih ve 92 sayılı kararı gereği yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işleminin iptaline ,939 ada 1, 2 ve 3 nolu, 940 ada 1, 2 ve 3 nolu, 941 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu, 942 ada 1, 2 ve 3 nolu ve 943 ada 1 nolu imar parselleri ve kadastro ayırma çapı ile ayrılan 81 ada 12 ve 104 nolu kadastro parsellerinde kayıtlı taşınmazların imar uygulama öncesi eski haline dönüştürülmesine ve daha sonra oluşan kadastro parsellerinin Arazi ve Arsa Düzenlemesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19.maddeleri gereğince yeniden yapılmasına ve yapılan işlemler ile ilgili tapuya şerh düşülmesine Belediye Encümenince 11.12.2018tarih ve 96 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

Söz konusu parsellerin imar uygulama öncesi eski haline dönüştürülmesine ve geri dönüşüm sonucu 81 ada 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162 nolu parseller olmak üzere 8 adet kadastro parseli oluşturulmasına ve daha sonra oluşan kadastro parsellerinin arazi ve arsa düzenlemesi yapılmasına, 81 ada 156 ,157, 159, 160, 161 ve 162 nolu parsellerin tamamı, 81 ada 155 ve 158 nolu parsellerin kadastro ayırma çapında gösterilen kısımlarının uygulamaya dahil edilmesine, dosya kapsamında gösterilen İ1, İ3 ve İ4 nolu parsellerin 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen bu alanların kamusal olarak değerlendirilmesine, düzenleme sonucu A ada A1, A2, A3, B ada B1, B2, B3, C ada C1, C2, C3, C4, D ada D1, D2, D3 nolu imar parsellerinin oluşturulmasına, Eada E1 nolu parsel imar planında Cami Yeri olduğundan dolayı D.O.P' tan karşılanarak şuyulandırma cetvelinde Maliye Hazinesi adına tesciline, 2 adet ayırma çapı parseli oluşturulmasına ve oluşturulan parseller üzerinde yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon planı, tahsis cetveli, ihdas folyesi ve uygulamaya ilişkin tescile esas dağıtım cetveli, ada dağıtım cetveli gibi her türlü cetvelin onaylanarak askıya çıkarılmasına; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddesi gereğince, Belediye Encümeninin 17.12.2018tarih ve 98 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Söz konusu düzenleme işinin 17.12.2018 ile 17.01.2018tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı ilanına alınmasına, hoparlörde ve Belediyemizin web sitesinde yayınlanmasına ve düzenleme işleminin itirazsız kesinleşmesi halinde tanzim edilen dosyaların onaylanıp kontrol işlemleri ve gereğinin yapılması için Giresun Kadastro Birimine gönderilmesi işleminde sonra şuyulandırma cetvelindeki gibi tescil ettirilmesi işlemi yapılacaktır.

 

İş bu tutanak 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma( Dağıtım) cetveli

1 AdetEncümen kararı örneği


 

20 Aralık 2018 / Okunma: 216