ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLAN TUTANAĞIDIR

İlçemiz Adabük Mahallesinde bulunan ve tapunun 636ada 5 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 17.12.2018tarih ve 97 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına,3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince,Belediye Encümeninin 24.12.2018tarih ve 100 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Söz konusu düzenleme işinin 24.12.2018 ile 24.01.2019tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı ilanına alınması, hoparlörde ve Belediyemizin web sitesinde yayınlanarak düzenleme işleminin itirazsız kesinleşmesi halinde tanzim edilen dosyaların onaylanıp kontrol işlemleri ve gereğinin yapılması için Giresun Kadastro Birimine gönderilmesi işleminde sonra şuyulandırma cetvelindeki gibi tescil ettirilmesi işlemi yapılacaktır.

 

 

İş bu tutanak 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

 

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma (Dağıtım) cetveli

1 AdetEncümen kararı örneği

3 Ocak 2019 / Okunma: 236