TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD 2.Dönem) 2014 -2020 Birinci Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı DesteklemeKurumu

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)


BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve HayvancılıkBakanlığınınilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurularile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR

Kırsal kalkınma programıkapsamında finansal destek sağlanacak anatedbirler ÜlkeStrateji

Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki VarlıklarınaYönelik Yatırımlar,

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik

Yatırımlar,

3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,

4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması –LEADER Yaklaşımı*

5- Tarım-Çevre, İklim veOrganik Tarım Tedbiri*

6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği veTürkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

*Bu alanlar ile ilgili Kurumumuz daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.


BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destekalmak amacıyla başvuruların yapılacağı veyatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Aydın

Balıkesir Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli

Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Giresun Hatay Isparta

Kahramanmaraş Karaman Kars

Kastamonu

Konya Kütahya Malatya

Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Ordu Samsun

Sivas Şanlıurfa Tokat Trabzon ak

Van

Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

TOPLAM

DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

DESTEK

ORANLARI

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1

Süt Üreten Tarımsal

İşletmeler

%60-70

32.156.234,14

101-2

Kırmızı Et Üreten

Tarımsal İşletmeler

53.026.129,03

101-3

Kanatlı Eti Üreten

Tarımsal İşletmeler

30.737.636,82

101-4

Yumurta Üreten

Tarımsal İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

(103)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin

İşlenmesi ve

Pazarlanması

%50

28.697.583

103-2

Kırmızı Et ve Et

Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

13.057.180

103-3

Kanatlı Eti ve Et

Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

3.078.504

103-5

Meyve ve Sebze

Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

15.886.732

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

302-1

Bitkisel üretimin

çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

%65

9.439.200

302-2

Arıcılık ve arı ürünlerinin

üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

302-3

Zanaatkarlık ve yerel

ürün işletmeleri

5.244.000

302-4

Kırsal turizm ve

rekreasyon faaliyetleri

15.732.000

302-5

Su ürünleri yetiştiriciliği

1.048.000

302-6

Makine Parkları

2.622.000

302-7

Yenilenebilir enerji

yatırımları

18.354.000

 


ÖN KONTROL TARİHLERİ

TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklifile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje, Metraj Cetvelleri veKeşif Özetlerinin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.

Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.

Başvuru sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İlKoordinatörlükleriile irtibata geçerek randevualacaklardır.

ÖN KONTROL TARİHLERİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması ile

İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik

Yatırımlar(103)

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)

18 Ocak 2016-29 Ocak 2016

22 Şubat 2016-4 Mart 2016

21 Mart 2016-1 Nisan 2016

BAŞVURU TARİHLERİ

BAŞVURU TAHLE

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

25 Ocak 2016-26 Şubat 2016

29 Şubat 2016-25 Mart 2016

28 Mart 2016-22 Nisan 2016

ELEKTRİK PROJE ONAYI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

101 ve 103 tedbiriiçin elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri: 4Ocak 2016-11 Ocak 2016

302 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri1 : 22 Şubat 2016-4 Mart 2016

YATIRIM SÜRELERİ

Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz)ay olarak planlanmalıdır.Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerindeyer almaktadır.

1 "302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları projeleri elektrik onayı Kurumumuz tarafından yapılmayacaktır.


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD IIProgramın güncel hali, Bakanlığımız(www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internetadreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Başvuru kurallarıiçin, Başvuru Çağrı Rehberleri(versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ve İl Koordinatörlüklerinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bubaşvuru çağrı döneminde Kurumumuztarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuruve bilgilendirmeler, kurumumuzunresmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

IPARD II Uy gula ma dönemiprosedürle ri iç inHazine Müsteşa rlığında n onay alınmış fakat Avrupa

Komisyonu ona yı bek le nmek tedir .

A vrupa Komisyonu ona yı sürec inde ola sı prosedür değ işikli kle ri neticesindeKurumumuz ilave bilgi ve belge isteyebilir. Bu nedenlerle sözl eşmeimza lamay a ha k kaza n anla rın listesinin ila nıvesözl eşme imzalama sürec i ba şvuru sa hiple riiç in uza ya bilir. Sözle şmel er, Fina nsa l A nla şma imza landıkta n ve Avrupa Komisyonu ona yı ge ldik ten sonra imz a la na ca ktır.


18 Ocak 2016 / Okunma: 919