GİRESUN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

 

İLAN

GİRESUN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Aşağıda belirtilen ve mülkiyeti Hazineyeait ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında(DHTA) bulunan taşınmaz mallar üzerinde; imar planında belirtilen amaca uygun,imar planı olmayan yerlerde ise imar planı yaptırılarak planda belirtilen amaca uygun olarak 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 ‘üncü maddesi ve 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı ve kullanma izni tesis edilecektir.

S.N.

İli

İlçe

Mah/Köyü

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Taşınmaz

Rayiç Bedeli

Komisyona Son

Başvuru Tarih i

1

Giresun

Merkez

Barça Köyü

Ham Toprak

D.H.T.A

8.071,09

İmarsız

807.109,00

14.10.2016

16:00

2

Giresun

Çamoluk

Kurukol Mahallesi

Ham Toprak

200

1

15.741,40

İmarsız

173.155,00

14.10.2016

16:00

3

Giresun

Çamoluk

Kurukol Mahallesi

Ham Toprak

202

18

6.711,27

İmarsız

73.824,00

14.10.2016

16:00

4

Giresun

Espiye

Sakarya Mahallesi

Tarla

108

89

2.004,47

Eğitim Alanı

1.302.905,50

14.10.2016

16:00

5

Giresun

Espiye

Sakarya Mahallesi

Tarla

108

90

2.507,55

Eğitim Alanı

1.504.530,00

14.10.2016

16:00

6

Giresun

Espiye

Hacımahmutlu Köyü

Tarla

129

27

1.943,37

İmarsız

38.867,40

14.10.2016

16:00

7

Giresun

Espiye

Hacımahmutlu Köyü

Tarla

130

2

427,01

İmarsız

8.540,20

14.10.2016

16:00

8

Giresun

Doğankent

Güvenlik Köyü

Ham Toprak

173

1

4.214,29

İmarsız

84.285,80

14.10.2016

16:00

9

Giresun

Doğankent

Güvenlik Köyü

Ham Toprak

173

2

2.578,81

İmarsız

51.576,20

14.10.2016

16:00

10

Giresun

Doğankent

Güvenlik Köyü

Ham Toprak

173

3

1.654,94

İmarsız

33.098,80

14.10.2016

16:00

11

Giresun

Doğankent

Güvenlik Köyü

Ham Toprak

173

4

975,69

İmarsız

19.500,00

14.10.2016

16:00

12

Giresun

Doğankent

Güvenlik Köyü

Ham Toprak

173

5

405,99

İmarsız

8.119,80

14.10.2016

16:00

13

Giresun

Doğankent

Güvenlik Köyü

Arsa

175

1

7.077,14

İmarsız

176.928,50

14.10.2016

16:00

Teşvikten Yararlanma Şartları:

1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

2- İrtifak hakkına ve kullanma iznine konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, idaremizce taşınmazlara takdir edilen rayiç degerlerden az olmayan ve sabit yatırım tutarı

500.000,00 TL (Beşyüzbin TL.)’den az olmayan,

3- Yatırım tutarının %20 sine kadar net öz kaynağa sahip olan, 4- Yatırımın ne şekilde finanse edeceğini beyan eden,

5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00-TL (Onmilyon-TL)’yi aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosu veren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda

6- Talep edilen taşınmazların bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veyaendüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurursuna ekleyen 7- Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi ÜretimTesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı

8-İrtifak hakkı tesisi edilecek yukarıda belirtilen 4 ve 5. sıradaki bitişik parseller için yatırımcılar tarafından tek bir proje, 8,9,10,11 ve 12. sıradaki bitişik parseller için de yatırımcılar tarafından tek bir

proje hazırlanarak müracaatta bulunulabilir.

Başvuru Şekli ve Bilgiler:


1- İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarınınve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir.

2- Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-

2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte oluşturulacak 3 takım dosya (1 asıl, 2 kopya) ile 14/10/2016 tarihi saat 16:00'a kadar Giresun Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) yatırım türü ve başvuruda bulunan kişi veya şirketin ismi belirtilen kapalı ve imzalı zarf içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir.

3- Başvuru öncesinde Giresun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000,00 TL. (Bin TL.) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir.Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edilecegine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.

5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini Posta (PTT) aracılığı ile de yapabilirler. Ancak postada doğabilecek gecikmeden dolayı İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu degildir.

6- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 2. maddesi gereğince,Yatırım Teşvik Uygulamalarında; V. Bölge olarak belirlenen İlimizde yapılacak yatırım türlerine başvuru

yapılabilecektir.

7- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

8- Taşınmazın hukuki nedenlerden dolayı ilan sonrasında yatırımdan kaldırılması halinde başvuran yatırımcılar idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar.

9- Taşınmazlar üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur.

10- Ayrıca kullanma izni ve irtifak hakkı tesisine iliskin bütün bilgiler;www.milliemlak.gov.tr, www.giresundefterdarligi.gov.tr. internet adresinden Giresun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden veya 0454 216 62 25 nolu telefondan alınabilir. İLAN OLUNUR


 

6 Ekim 2016 / Okunma: 1441